LaBasad

Escola Superior de Disseny Online

Responsables de l’assignatura Anàlisis i Estratègia en el Màster Online de Direcció d’Art enComunicació.

#ESTRAtèGIA #CREACIó #COMUNICACIó #formació